Zarejestruj

Wypełnij formularz w celu zarejestrowania się w tym czasopiśmie.

Kliknij tutaj jeżeli jesteś zarejestrowany w innym czasopiśmie.

Profil

Aby umieścić informację w innym języku poniżej, najpierw wybierz język.
Dozwolone znaki to małe litery, cyfry oraz znaki (-) i (_).
Hasło musi się składać z co najmniej 6 znaków.
Obraz weryfikujący
Wprowadź znaki które wyświetlają się na obrazku powyżej.
  Anna Maria Kowalska = AMK

(pełna nazwa instytucji naukowej, np. Dolnośląska Szkoła Wyższa. Wydział Nauk Pedagogicznych)
Polityka prywatności

(np. Dokonania, osiągnięcia)
Wybrane języki


: Powiadamiany wiadomością e-mail o nowych wydaniach czasopisma.
: Może dodawać teksty do czasopisma.* Oznacza wymagane pole

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Autora/Autorów

Na podstawie art. 13 (lub/i) 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.
– dalej: RODO lub Rozporządzenie), informujemy, że:

I.            Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych Autora/Autorów/Recenzentów jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
(adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, strona internetowa: www.up.krakow.pl). Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@up.krakow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym.

II.            Inspektor Ochrony Danych:

Autor/Autorzy/Recenzenci mogą skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny iod@up.krakow.pl, lub adres Administratora Danych, wskazany w pkt I.

III.            Cele przetwarzania danych osobowych:

Uczelnia przetwarza dane osobowe w celu przygotowania i realizacji umowy wydawniczej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia (UE), a w szczególności:

Ø  reakcji na informacje przesłane do Wydawnictwa z wykorzystaniem formularza kontaktowego/e-maila,

Ø  realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem dzieła Autora/Autorów,

Ø  opublikowania imienia, nazwiska, stopnia lub tytułu naukowego oraz afiliacji Autora/Autorów,

Ø  udostępniania danych innym podmiotom związanym z procesem wydawniczym, do baz danych i innych portali informacyjnych, promocyjnych, naukowych,

Ø   wysyłki autorskich numerów drukowanych dzieła.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy, zamówienia, opublikowania dzieła Pani/Pana autorstwa/współautorstwa lub gdzie Pani/Pan występowała/ł w charakterze Recenzenta/Redaktora/Członka Rady Naukowej. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa publikacji lub akceptacji artykułu/recenzji przez Wydawnictwo.

IV.            Odbiorcy danych osobowych:

Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych
osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.

V.            Okres przechowywania danych osobowych Autora/Autorów:

Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia (UE), tj.  będą przetwarzane maksymalnie przez okres 50 lat licząc od daty podpisania umowy.

VI.            Prawa osób, których dane dotyczą:

Autor/Autorzy mają prawo do:

Ø  dostępu do swoich danych (informacji o przetwarzanych przez Administratora Danych), w tym uzyskania kopii danych. Prawo będzie realizowane w zakresie technicznie i prawnie możliwym,

Ø  sprostowania (poprawiania danych, gdy są niezgodne z stanem rzeczywistym),

Ø  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem.

Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VII.            Instytucja nadzorcza w zakresie danych osobowych:

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Autor/Autorzy, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, ma prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego.Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.