Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo naukowe „Studia de Cultura” związane z Katedrą Mediów i Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wydawane od 2010 roku, wpisuje się w znaną serię „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis". Periodyk pozytywnie przeszedł proces ewaluacji wedle aktualnego systemu kryteriów i zasad oceny czasopism naukowych przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując 8 punktów (lista B). Czasopismo poświęcone jest szeroko pojętej problematyce medioznawczej i kulturoznawczej, a poszczególne numery mają charakter tematyczny i koncentrują się wokół wybranych zagadnień i metodologii. Kwartalnik ma formułę otwartą: publikuje w nim grono autorów z naszego Instytutu oraz innych ośrodków krakowskich, jak też spora grupa badaczy reprezentujących inne ośrodki naukowe, krajowe i zagraniczne. Obok tekstów uczonych o dużym dorobku, na naszych łamach pojawiają się także publikacje doktorantów.

Podstawową wersją czasopisma jest wersja drukowana.
Główne działy:
A.  Rozprawy i studia
B.  Sprawozdania. Kronika naukowa
C.  Recenzje
D.  Dyskusje. Rozmowy. Wspomnienia

Wszystkie publikowane artykuły opatrzone są licencją Creative Commons 4.0 a opłata za procedowanie z nadesłanym tekstem nie jest pobierana od poszczególnych autorów.

 

Działy

Wokół kultury

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Rozprawy i studia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Rozmowy, komentarze, recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

W kręgu adaptacji - Filmowe reprezentacje literatury i świadectw życia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

W kręgu adaptacji - Ideologia, stereotypy, język

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

W kręgu adaptacji - W stronę intermedialności

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

W kręgu adaptacji - ‘Na przecięciu’ mediów

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

W kręgu adaptacji - Formatowanie przyjemności odbiorczych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

W kręgu adaptacji - Kultura uczestnictwa, transmedialność, performatyzacja

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

W kręgu adaptacji - 'Wampiryczna’ kultura masowa

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Fotografia w badaniach społecznych, etnograficznych, antropologicznych i historycznych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

W kręgu adaptacji - Przypadki (twórczej) zdrady

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Kultura i sztuka

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Literatura

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Film

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Język

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Glottodydaktyka

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Fotografia – metody badania i interpretacji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Fotografia w badaniach społecznych, etnograficznych, antropologicznych i historycznych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Fotografia a film

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Internet i okolice

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Wokół filmu

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Wokół mediów

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Wspomnienia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Wstęp

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Rozprawy i studia - Tożsamość – (nie)Pamięć – (auto)Kreacja

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Rozprawy i studia - Gry tożsamości – praktyki (kontr)kulturowe

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Przestrzenie tekstu – media poznania

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Doświadczenia generacyjne – formy pamiętania i media pamięci

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Dyskusje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Wywiady i rozmowy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Saggi e studi

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Od Redaktorów

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recensioni

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje, Sprawozdania, Wywiady

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Rozprawy i studia - Autonarracja i aktywizm

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Rozprawy i studia - Podmiotowość i obywatelstwo

Redaktorzy
 • Tomasz Sikora
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Rozprawy i studia - Historia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Rozprawy i studia - Kultura i narzędzia badawcze

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Publikowane w kwartalniku „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” prace są poddawane procedurze recenzji zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych.

Pierwszym etapem oceny nadesłanego materiału jest staranne sprawdzenie ich oryginalnosci. Autorzy deklarują w oświadczeniu dla Wydawcy, że zgłoszony tekst jest rezultatem wyłącznie  ich własnej twórczości i nie narusza w żadnym stopniu praw autorskich innych osób.

Autorzy przekazując tekst do publikacji podpisuja "Umowę wydawniczą", w której oświadczają między innymi, że:

a)    utwór, który jest przedmiotem niniejszej umowy, jest rezultatem wyłącznie jego/ich własnej twórczości i nie narusza w żadnym stopniu praw autorskich ani praw pokrewnych (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz. U. 2006.90.631) innych osób, jak również innych praw osób trzecich, a także, że niczyje prawa do utworu (lub jego jakiejkolwiek części) nie zostały pominięte;
b)    jego/ich prawa autorskie do przedmiotowego utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową, zaś wszystkie prawa i roszczenia związane z utworem zostały przez Autora/Autorów uregulowane;
c)    ponosi/szą pełną odpowiedzialność finansową i prawną z tytułu prawdziwości oświadczeń zawartych w niniejszym paragrafie jak również przejmuje/ją pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia związane z utworem.

W tym etapie stosowana jest także "Procedura zabezpieczania oryginalności artykułów naukowych" wprowadzona zarządzeniem RN/Z.0201-1/2014 przez Prorektora Uczelni  obowiązująca w Uczelni i jej agendach (Wydawnictwo Naukowe UP, Redakcje czasopism).

W drugim etapie, do oceny publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Do recenzji wysyłane są artykuły bez imienia i nazwiska autora. Podobnie anonimowi - do momentu publikacji zbiorczej listy recenzentów - pozostają oceniający prace, zgodnie z modelem double-blind review process. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzenci zwracają szczególną uwagę na spełnianie przez publikację kryteriów naukowych oraz poprawności merytorycznej. Pozytywne opinie recenzentów i dostosowanie się do zawartych w nich sugestii stanowią warunek publikacji. Teksty zaakceptowane do druku podlegają adiustacji merytorycznej i technicznej przez Wydawcę, a także korekcie redakcyjnej i autorskiej. Zasady przygotowania maszynopisu zostały podane w zakładce „Wytyczne dla autorów”. Redakcja – za pośrednictwem Wydawcy - wymaga od Autorów stwierdzenia, iż praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi i jest pracą oryginalną Autora (Autorów). Redakcja ma na celu przeciwdziałanie nieetycznym praktykom, takim jak „ghostwriting" czy „guest authorship”. Formularz recenzji znajduje się w poniższym pliku do pobrania:

http://studiadecultura.up.krakow.pl/files/ANKIETA_RECENZYJNA_SdC.pdf

Pozytywne opinie recenzentów i dostosowanie się do zawartych w nich sugestii stanowią warunek publikacji. Do recenzji wysyłane są artykuły bez imienia i nazwiska autora. Podobnie anonimowi - do momentu publikacji (co najmniej raz w roku) zbiorczej listy recenzentów - pozostają oceniający prace (tzw. "double-blind review process").

Precyzyjny opis zasad recenzowania znajduje się tu:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-2-czerwca-2015-r-w-sprawie-kryteriow-i-trybu-oceny-czasopism-naukowych.html

Kolegium Recenzentów 2019

 1. Dr hab., prof. USWPS, Mirosław Filiciak, Uniwersytet SWPS, Polska
 2. Dr hab. prof. UWr. Witold Jakubowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 3. Dr hab. Barbara Kita, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 4. Dr hab. Tadeusz Kornaś, Uniwersytet Jagielloński, Polska
 5. Dr hab. prof. UKW Marek Kurkiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 6. Prof. dr hab. Arkadiusz Lewicki, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 7. Prof. dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Uniwersytet Jagielloński, Polska
 8. Dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 9. Doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja
 10. Dr hab. Patrycja Szostok, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 11. Dr hab. Paweł Tański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 12. Mgr. Łukasz P. Wojciechowski, PhD, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Słowacja
 13. Dr hab. Piotr Zwierzchowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

Kolegium Recenzentów 2010-2018

1.    Prof. Marino Alberto Balducci, Uniwersytet Szczeciński, Carla Rossi Academy, Pistoia, Włochy
2.    Prof. Rosanna Benacchio, Uniwersytet w Padwie, Włochy
3.    Dr hab. prof. UAM Ingeborga Beszterda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
4.    Prof. dr hab. Cezary Bronowski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
5.    Prof. Michele Cortelazzo, Uniwersytet w Padwie, Włochy
6.    Dr Lorenzo Costantino, Uniwersytet w Bolonii, Włochy
7.    Dr hab. Henryk Czubała, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Polska
8.    Dr hab. Bernadetta Darska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
9.    Dr hab. Jolanta Dygul, Uniwersytet Warszawski, Polska
10.    Prof. dr hab. Bolesław Faron, Niepubliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego
11.    w Krakowie, Polska
12.    Prof. Katarina Fichnová, Uniwersytet Konstantina Filozofa w Nitrze, Słowacja
13.    Prof. Francesca Fici, Uniwersytet we Florencji, Włochy
14.    Dr hab. Mirosław Filiciak, Uniwersytet SWPS, Polska
15.    Dr hab. Elżbieta Gajewska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
16.    Dr hab. prof. UJK Barbara Lena Gierszewska, Uniwersytet Jana Kazimierza w Kielcach, Polska
17.    Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
18.    Dr hab. Monika Gurgul, Uniwersytet Jagielloński, Polska
19.    Dr hab. prof. UWr. Witold Jakubowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska
20.    Prof. dr hab. Elżbieta Jamrozik, Uniwersytet Warszawski, Polska
21.    Dr hab. Jacek Kochanowski, Uniwersytet Warszawski, Polska
22.    Dr hab. Beata Kowalska, Uniwersytet Jagielloński, Polska
23.    Prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz, Uniwersytet Gdański, Polska
24.    Prof. Alina Kreisberg, Uniwersytet Warszawski, Polska
25.    Dr hab. prof. UŚ Katarzyna Kwapisz-Osadnik, Uniwersytet Śląski, Polska
26.    Dr Agnieszka Latos, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
27.    Prof. dr hab. Arkadiusz Lewicki, Uniwersytet Wrocławski
28.    Dr Agnieszka Liszka-Drążkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
29.    Dr hab. prof. UAM Mirosław Loba, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
30.    Prof. Emilio Manzotti, Uniwersytet w Genewie, Włochy
31.    Prof. Gianna Marcato, Uniwersytet w Padwie, Włochy
32.    Prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro, Uniwersytet Jagielloński, Polska
33.    Prof. dr hab. Jadwiga Miszalska, Uniwersytet Jagielloński, Polska
34.    Prof. dr hab. Zbigniew Pasek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska
35.    Prof. Maria Emanuela Piemontese, Uniwersytet Sapienza w Rzymie, Włochy
36.    Dr hab. Olga Płaszczewska, Uniwersytet Jagielloński, Polska
37.    Prof. Michele Prandi, Uniwersytet w Genui, Włochy
38.    Dr hab. prof. UP Aleksandra Pronińska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
39.    Prof. Jan Radimský, Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach, Czechy
40.    Prof. Emiliano Ranocchi, Uniwersytet w Udine, Włochy
41.    Prof. Lorenzo Renzi, Uniwersytet w Padwie, Włochy
42.    Dr hab. prof. UP Ryszard Siwek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
43.    Prof. dr hab. Katarzyna Skowronek, Polska Akademia Nauk, Polska
44.    Dr Daniel Słapek, Uniwersytet Wrocławski, Polska
45.    Dr hab. Roman Sosnowski, Uniwersytet Jagielloński, Polska
46.    Prof. Lucinda Spera, Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie, Włochy
47.    Prof. Mario Squartini, Uniwersytet w Turynie, Włochy
48.    Prof. Laura Vanelli, Uniwersytet w Padwie, Włochy
49.    Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk, Uniwersytet Jagielloński, Polska
50.    Dr Katarzyna Woźniak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
51.    Prof. Monika Woźniak, Uniwersytet Sapienza w Rzymie, Włochy
52.    Dr hab. Aleksander Woźny, Uniwersytet Wrocławski, Polska
53.    Dr hab. Piotr Zwierzchowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0)

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Archiwizowanie

This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration. More...

 

Zasady etyki wydawniczej

Czasopismo przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE) https://publicationethics.org/core-practices

 


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.