Studia de Cultura IV

Spis treści

Słowo do Redaktora PDF
Bogusław Skowronek 3-5

Kultura i sztuka

„Zgorszenie postludzkie” - posthumanistyczne definiowanie zgorszenia w obszarze technologii, informacji i relacjach międzygatunkowych PDF
Jan Stasieńko 6-24
Sztuka „gorszenia”, czyli o zgorszeniu jako doświadczeniu dzieła. Konteksty i uwarunkowania PDF
Ryszard Solik 25-36
„Detronizacja powagi”. Szkic o obecności campu w polskiej prozie PDF
Dominika Kotuła 37-45
Hermanna Nitscha Teatr Orgii i Misteriów jako powód do zgorszenia? PDF
Krzysztof Wałczyk 46-62

Literatura

„Przepisane” historie życia Chrystusa: Panna Ferbelin Stefana Chwina oraz Ewangelia według Jezusa Chrystusa Jose Saramago PDF
Agnieszka Ogonowska 63-72
Czy istnieje jeszcze tabu? Kilka refleksji na temat prozy polskiej po roku 1989 PDF
Iwona Pięta 73-80
Poetyka gorszenia? Sacrum w kontekście autonomizowania się sloganu reklamowego we współczesnej polskiej prozie, poezji i dramacie PDF
Bogusława Bodzioch-Bryła 81-94
Gorsząca inność. Dziecko jako abiekt PDF
Jakub Rawski 95-104

Film

Dzieje grzechu, czyli kontrowersje wokół polskiej recepcji twórczości filmowej Waleriana Borowczyka PDF
Paulina Kwas 105-112
Zgorszenie jako strategia walki szwedzkich artystów filmowych ze społeczeństwem PDF
Tomasz Adamski 113-122

Język

Wulgaryzmy jako problem dla leksykografa (nie tylko w związku z pracami nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN) PDF
Piotr Żmigrodzki 123-131
Wulgarny internauta, czyli kilka słów o zgorszeniu w sieci PDF
Małgorzata Kuruc 132-147
Językowe konceptualizacje czynności autoerotycznych. Rekonesans lingwistyczno-kulturowy PDF
Bogusław Skowronek 148-157

Glottodydaktyka

Czy podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego mają marginesy? PDF
Joanna Paździo 158-170
Zapożyczenia z języków romańskich – gorsze zapożyczenia? Rola galicyzmów i italianizmów w nauczaniu języka polskiego jako obcego PDF
Agnieszka Jasińska 171-179

Sprawozdania

Bruno Schulz jako bohater narracji muzealnych PDF
Agnieszka Ogonowska 180-187


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.