Drama w przedszkolu – jej zintegrowany potencjał

Elżbieta Kwiatkowska

Abstrakt


DOI 10.24917/20837275.11.2.10

Artykuł stanowi rozważania na temat stosowania metod dramowych w edukacji przedszkolnej. Specyfika rozwoju dziecka w tym okresie oraz obowiązujący w edukacji dzieci młodszych w Polsce tzw. zintegrowany model nauczania stwarza szerokie pole zastosowań dramy w pracy z najmłodszymi dziećmi. Przytoczone w artykule dane potwierdzają, iż aktywny udział w zajęciach dramowych (na przykładzie grupy wiekowej 13–16 lat) znacząco podwyższa funkcjonowanie w szkole, w domu, rozwija wyobraźnię, daje lepsze efekty uczenia się, rozwija postawy przedsiębiorcze, wpływa na rozwój empatii, zaangażowania, uczestnictwo w kulturze itd. Przedstawiony model pracy z wykorzystaniem dramy w programie wychowania w przedszkolu, wskazuje na wybrane spośród dużej puli aspekty wspierające, stymulujące rozwój dziecka. Drama w ujęciu projektowym to spektrum aktywności związanych z aktywnością plastyczną, muzyczną, literacką, społeczną, fizyczną, poznawczą itd. Ostatnia część artykułu skupia się na postaci nauczyciela edukacji przedszkolnej. Przedstawiono efekty pilotażowego sondażu diagnostycznego, którego wyniki mogą stać się podstawą do dalszych eksploracji badawczych.


Drama in kindergarten – its integrated potential
The article is a reflection on implementing drama methods in pre-school education. The specificity of a child development and the integrated teaching model in education in Poland creates a wide range of drama applications for working with the youngest children. The data cited in the article confirms that active participation in drama classes (based on the example of a 13–16-year-old group) significantly enhances functioning at school, at home, develops imagination, brings better learning results, develops entrepreneurial attitudes, influences the development of empathy, commitment, participation in culture, etc. The presented model of work with drama methods in the kindergarten curriculum indicates the supporting and stimulating aspects of child development selected from a large pool. Drama as a pre-school project is a spectrum of activities related to artistic, musical, literary, social, physical, cognitive activities, etc. The last part of the article focuses on the character of a pre-school education teacher. The results of a pilot diagnostic survey were presented, which may become a basis for further exploratory research.


Słowa kluczowe


edukacja zintegrowana; przedszkole; drama; teatr; metody dramowe; nauczyciele edukacji przedszkolnej; rozwój dziecka; twórczość; wyobraźnia; integrated education; kindergarten; drama; theatre; drama methods; pre-school education; child development

Bibliografia


Claparede Edouard. 2006. Wychowanie funkcjonalne. Warszawa.

Cziboly Ádám (red.). 2010. „Kto rzuca kostką? – Raport strategiczny projektu DICE i rekomendacje dotyczące zastosowań teatru i dramy w edukacji do kompetencji kluczowych”.

M. Drzewiecka (przeł.), A. Jagiełło-Rusiłowski (red. pol. wyd.). http://www.dramanetwork.eu/file/Kto%20rzuca%20kostka1.pdf [dostęp: 8.03.2018].

Dziedzic Anna. 1999. Drama a wychowanie. Warszawa.

Hurlock Elizabeth B. 1985. Rozwój dziecka, Warszawa.

Klus-Stańska Dorota. 2013. Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk.

Kurdybacha Łukasz. 1965. Historia wychowania, t. 1. Warszawa.

Kwiatkowska Elżbieta. 2016. Dzieci zmienią świat na lesze. Warszawa.

Piaget Jean. 1981. Równoważenie struktur poznawczych. Warszawa.

„Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej”. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356/1 [dostęp: 1.03.2018].

Smoczyńska Anna (oprac.). 2002. „Kompetencje kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji”. http://czytelnia.frse.org.pl/media/EC3212295PLN_002.pdf, s. 24 [dostęp: 1.03.2018].

Wiśniewska Marzena, Wróblewski Maciej. 2016. Teatr dla małego i młodego widza. Zarys problematyki. W Teatr i drama dla dzieci i młodzieży. M. Wiśniewska, M. Wróblewski (red.). Toruń. 7–22.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.