# hashtag – element dyskusji w mediach społecznościowych

Kamil Mazurek

Abstrakt


DOI 10.24917/20837275.11.1.5

Rozwój współczesnej komunikacji, w tym także komunikacji politycznej spowodował, że w największym stopniu odbywa się ona za pośrednictwem narzędzi i rozwiązań oferowanych przez sieć. Rozwój technologiczny, internet, aplikacje mobilne w tym media społecznościowe spowodowały, że wiele dyskusji przeniosło się w tę sferę. Możliwości oferowane przez tego typu rozwiązania powodują, że pozwalają one na realizację tzw. mikropolityki, a więc oddolnej aktywności użytkowników internetu zalogowanych w social media. Mikropolityka wyrosła na gruncie pluralizmu liberalnego i posługuje się różnymi narzędziami, które de facto ją identyfikują i określają. Są to tzw. rytuały, które nie będąc bezpośrednio politycznymi identyfikują i obrazują politykę w skali makro. Wśród tych narzędzi istotna rola przypadła #, które stanowią element dyskusji w mediach społecznościowych. Powodują, że wytworzył się kod symbolizujący określone dyskusje oscylujące wokół faktów, zjawisk czy zdarzeń. To dzięki hashtagom internauci identyfikują się z danym zagadnieniem, ale również mogą w ten sposób kontestować lub aprobować zachowania i procesy polityczne.

# hashtag – an element of discusion on social media
The development of modern communication, including political communication, has made it the largest possible through the tools and solutions offered by the network. Technological development, the Internet, mobile applications, including social media, have caused many discussions to have moved into this sphere. The possibilities offered by this type of solutions make it possible to implement the so-called micro-politics, ie bottom-up activity of internet users logged into social media. Micropolitics grew out of liberal pluralism and uses various tools that de facto identify and define it. They are so-called rituals that are not directly political and identify politics on a macro scale. Among these tools, a significant role has been given to #, which are part of the discussion in social media. They cause that a code has been created symbolizing specific discussions oscillating around facts, phenomena or events. It is thanks to hashtags that Internet users identify with a given issue, but also can thus contest or approve of behavior and political processes.


Słowa kluczowe


mikropolityka, media społecznościowe, parodia, mem, hashtag, #Kulson, #Atlas Kotów, #biednyjakGowin, micropolitics, social media, meme, hashtag

Bibliografia


Adamik-Szysiak Małgorzata. 2018. Strategie komunikowania podmiotów politycznych w Polsce w mediach społecznościowych. Lublin.

Adamik-Szysiak Małgorzata. 2015. „Polska partia polityczna na Twitterze – studium przypadku”. e-Politikon nr 16. 1–32.

Adamik-Szysiak Małgorzata. 2014. „Twitter in communication strategies of the leaders of the polishpolitical parties”. e-Politikon nr 9. 109–131.

Castells Manuel. 2013. Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu. O. Siara (przeł.). Warszawa.

Castells Manuel. 2008. Społeczeństwo sieci. M. Marody (przeł.). Warszawa.

Chadwick Andrew. 2017. The Hybrid Media System: Politics and Power. New York.

Fiske John. 2010. Zrozumieć kulturę popularną. K. Sawicka (przeł.). Kraków.

Gackowski Tomasz, Brylska Karolina, Patera Mateusz i in. (red.). 2018a. Ćwierkający Donald Trump. Warszawa.

Gackowski Tomasz, Brylska Karolina, Patera Mateusz. (red.). 2018b. Komunikowanie w świecie aplikacji. Warszawa.

Gackowski Tomasz. 2014. Twitter w rękach polityków. Rzecz o metodologii i potencjale badań mediów społecznościowych. W Media początku XXI wieku. Metodologie badań medioznawczych, T. Gackowski (red.), t. 26. Warszawa. 163–208.

Highfield Tim. 2016. Social media and everyday politics. Cambridge.

Jacuński Michał. 2016. Sieciowe komunikowanie polityczne w Polsce. Perspektywa aktorów politycznych. Wrocław.

Machnik Bartłomiej. 2014. „The place of Twitter in the Process of Political Communication”. e-Politikon nr 9. 86–109.

Miragliotta Narelle. 2012. „Politicians, Twitter and the Limits of the Virtual Political Public Sphere”. Social Alternatives vol. 31(2). 6–10.

Nowak Jakub. 2017. Polityki sieciowej popkultury. Lublin.

Post-truth politics, Art of the lie, „The Economist”, 10.09.2016, www.economist.com [dostęp: 15.05.2018].

Vowe Gerhard, Henn Philip. (ed.). 2016. Political Communication in the Online World. Theoretical Approaches and Researches Design. New York–London.

Zappavigna Michael. 2015. „Searchable talk: the linguistic functions of hashtags”. Social Semiotics nr 25. 274–291.

Zappavigna Michael. 2018. Searchable talk, Hashtags and Social Media Metadiscourse. London.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.