Czy podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego mają marginesy?

Joanna Paździo

Abstrakt


Do the Polish as a foreign language textbooks have the margins?

The titled „margins” of the Polish as a foreign language textbooks can be the subjects which are less attractive, “worse” or sensitive (for example a poverty, a corruption, taboo), and also which concern the opposition own-foreign showing the second part of this opposition as a “worse”. These last margins should be avoided in the communicative textbooks, as they are based on the idea of an egalitarianism and individualism. However, the examples from the latest Polish as a foreign language textbooks which are presented in this paper prove it is not always successful. It is surely caused by the bias of the Polish nation which considers everything that is different or foreign to be simply the “worse”. It can also be said that the characteristic features of the Polish language are a christianism and xenophobia.


Słowa kluczowe


podręcznik do języka polskiego jako obcego, podejście komunikacyjne, językowy obraz świata, „marginesy”, Polish as a foreign language textbook, communicative approach, language picture of the world, “margins”

Bibliografia


Arcimowicz K., Współcześni mężczyźni. Przegląd problematyki badań, w: Od kobiety do mężczyzny i powrotem. Rozważania o płci kulturowej, red. J. Brach-Czaina, Białystok 1997.

Burzyńska A.B., Dobesz U., Inwentarz tematyczny i funkcjonalno-pojęciowy do nauczania języka polskiego jako obcego w aspekcie kulturowym, w: Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne, red. Wł. T. Miodunka, Kraków 2004.

Dąbrowska A., Pasieka M., Czasem trzeba owijać w bawełnę. Eufemizmy w materiałach dydaktycznych dla cudzoziemców, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 16: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego, red. M. Witkowska-Gutkowska, B. Grochala, Łódź 2008.

Dąbrowska A., Pasieka M., O czym ma milczeć cudzoziemiec. Tematy i słownictwo nieobecne w podręcznikach języka polskiego jako obcego, w: Język a Kultura, t. 21: Tabu w języku i w kulturze, red. A. Dąbrowska, Wrocław 2009.

Garncarek P., Określenie przestrzeni kulturowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, red. Wł. T. Miodunka i A. Seretny, Kraków 2008.

Gębal P., Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze, Kraków 2010.

Gębal P., Program nauczania cudzoziemców realiów polskich, w: Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne, red. Wł. T. Miodunka, Kraków 2004.

Ideologie w słowach i obrazach, red. I. Kamińska-Szmaj, Wrocław 2008.

Kajak P., Nauczanie kultury polskiej w epoce globalnej cyrkulacji treści kulturowych, w: Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z Konferencji Naukowej, red. P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz, Warszawa 2010.

Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z Konferencji Naukowej, red. P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz, Warszawa 2010.

Karwatowska M., Szpyra-Kozłowska J., Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Lublin 2010.

Kola A. M., O niepełnosprawności w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 17: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego 2, red. G. Zarzycka, G. Rudziński, Łódź 2010.

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2005.

Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne, red. Wł. T. Miodunka, Kraków 2004

Od kobiety do mężczyzny i powrotem. Rozważania o płci kulturowej, red. J. Brach-Czaina, Białystok 1997.

Pajdzińska A., Czy „zaklęty krąg języka” można przekroczyć?, w: Relatywizm w języku i kulturze, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin 2010.

Paździo J., „Aby język giętki powiedział nie wszystko, co pomyśli głowa”. Językowy obraz tabu w podręczniku dla obcokrajowców „Hurra!!! Po polsku 3”, w: Granice i pogranicza w humanistyce, red. M. Roszczynialska, B. Serwatka, Kraków 2011.

Paździo J., Gramatyka i obrazowanie tabu w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego (na przykładzie „Na łamach prasy” Bogusława Kubiaka) – w druku.

Piekot T., Zarzeczny G., Między zdrowym rozsądkiem a polityczną poprawnością. Podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego oczami cudzoziemców, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 17: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego 2, red. G. Zarzycka, G. Rudziński, Łódź 2010.

Pirie D., Czy możliwy (i potrzebny) jest nowy syntetyczny podręcznik do nauki współczesnego języka polskiego – nie tylko obcokrajowców?, w: Język polski w kraju i za granicą, red. B. Janowska, J. Porayski-Pomsta, Warszawa 1997.

Sarnowski M., Ideologizacja polskich podręczników do nauki języka rosyjskiego – próba rekonesansu, w: Ideologie w słowach i obrazach, red. I. Kamińska-Szmaj, Wrocław 2008.

Scollon R., Scollon S.W., Intercultural Communication. A Discourse Approach, Oxford 1995.

Telus M., Konstrukcja narodowego „my”, czyli dlaczego kochamy ojczyznę, w: Język a Kultura, t. 14: Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, P. Anusiewicz, Wrocław 2000.

Tokarski R., Językowy obraz świata w metaforach potocznych, w: Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999.

W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, red. Wł. T. Miodunka i A. Seretny, Kraków 2008.

Wojnar I., Teoria wychowania estetycznego – zarys problematyki, Warszawa 1995.

Zarzeczny G., Piekot T., Inny punkt widzenia – treści kulturowe w podręcznikach oczami cudzoziemców, w: Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z Konferencji Naukowej, red. P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz, Warszawa 2010.

Zarzycka G., Etnocentryzm, polonocentryzm, wielokulturowość, wielogłosowość… – opis orientacji obecnych w nauczaniu języków obcych, [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych, red. J. Mazur, Lublin 2000.

Podręczniki do NJPJO wymienione w tekście Burkat A., Jasińska A., Hurra!!! Po polsku 2. Podręcznik studenta, Kraków 2007.

Burkat A., Jasińska A., Małolepsza M., Szymkiewicz A., Hurra!!! Po polsku 3. Podręcznik studenta, Kraków 2009.

Kubiak B., Na łamach prasy. Cz. I. Podręcznik do nauki języka polskiego. Rozumienie tekstu czytanego dla cudzoziemców, Kraków 2009.

Kubiak B., Na łamach prasy. Cz. II. Podręcznik do nauki języka polskiego. Rozumienie tekstu czytanego dla cudzoziemców, Kraków 2009.

Małolepsza M., Szymkiewicz A., Hurra!!! Po polsku 1. Podręcznik studenta, Kraków 2006.

Seretny A., Kto czyta – nie błądzi. Podręcznik do nauki języka polskiego. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania, Kraków 2007.

Seretny A., Per aspera ad astra. Podręcznik do nauki języka polskiego. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania, Kraków 2008.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.